Góc của bé

Mấy hố?

Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?

Đáp an: 1 cái hố nhỏ hơn 


Tin liên quan